Tekstit

Näyttelysopan keitossa

Kuva
Syyskuussa 2022 hyppäsin vuoden ajaksi museoiden kokoelmat ja tutkimus -yksiköstä työskentelemään Ruokamaakunta nyt! – 11 000 vuotta eteläkarjalaista gastronomiaa -hankkeeseen. Hankkees ta, sen toteuttajista tavoitteista kerroin joulukuussa ilmestyneessä blogikirjoituksessani, ja tällä kertaa kerron hieman yhdestä hankkeen puitteissa toteutettavast a toimenpiteestä eli Etelä-Karjalan museon uudistuvan perusnäyttelyn ruokakulttuuria esittelevä n osuuden valmistelu sta . Näyttelykokonaisuutta on työstetty syksystä lähtien ja nyt alkaa loppusuora häämöttää . Toivon mukaan museo asiakkaat pääsevät jo kesän aikana nautiskelemaan karjalaisen pitopöydän äärelle.   Näyttelyn valmistelu käynnistyi aineiston keruulla. Kokosin kasaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja ryhdyin tutkailemaan maakunnan ruokahistoriaa yleistä ruokahistoriaa unohtamatta. Karjal a isesta ruokaperinteestä on olemassa melko runsaasti kirjallisuutta, ja museon ko koelmiin talletettu materiaali toimi myös m

Museoiden kestävyystyökaluja kehittämässä

Kuva
Työskentelen Lappeenrannan museoilla alueellisen museotyön amanuenssina ja s uorit i n kuluneen vuoden aikana työni osana   Suomen ympäristöopisto SYKLIssä ympäristökasvattajan e rikoisammattitutkinnon. Tutkinto oli räätälöity museo- ja kulttuurialalle, ja sen tavoitteena oli paitsi lisätä opiskelijan kestävyysosaamista, myös saada opintojen aikana tuotettua   erilaisia kestävyysajattelun työkaluja oman organisaation käyttöön. Millaisia tavoitteita, työkaluja ja keke -osaamista vuoden opinnot Lappeenrannan museoiden toimintaan toivat?   Mitä ympäristö - ja  kestävyys kasvatus museo työssä tarkoittaa ?   Määritelmällisesti ympäristö - tai kestävyys kasvatus on osa elinikäistä , usein informaalia (eli formaalin oppilaitos ympäristön ulkopuolella tapahtuvaa) oppimista , jonka  avulla  pyr itään lisäämään yksilön tai yhteisön tietoja kestävyydestä ja muokkaamaan  arvoja ja toimintatapoja kestävän kehityksen tarpeiden mukaisiksi. Kestävä llä kehity ksellä puolestaan tarkoitet