Toimintamalleja museoiden yleisötyöhön

EEMU-hankkeessa koottiin Elävä Museo -vihko, jossa esitellyt toimintamallit on kehitetty hankkeen aikana. Toimintamallit on tarkoitettu avuksi ja työkaluiksi museoiden yleisötyöhön. Toimintamalleja suunniteltiin museoiden ylläpitäjätahojen resurssien ja lähtökohtien pohjalta. Hankkeen aikana malleja toteutettiin yhteistyössä kuntien kulttuuri- ja matkailutoimien, yhdistysten ja yksittäisten kotiseutuharrastajien kanssa.

Etelä-Karjalan paikallismuseoita ylläpidetään pääsääntöisesti harrastusvoimin tai kulttuurityöntekijöiden tehtävien ohessa. Valtaosa paikallismuseoista on tiivisti sidoksissa niitä ylläpitävien yhteisöjen muuhun toimintaan. Museoita ylläpitävät yhteisöt järjestävät museotoimintaan liittyviä tapahtumia museon ulkopuolella ja toisaalta museoissa järjestetään tapahtumia, joita ei perinteisessä mielessä ajatella museotoiminnaksi. Siksi paikallismuseotoimintaa voi olla hankalaakin eritellä muusta harrastus- tai kulttuuritoiminnasta.

Keskusteluissa paikallismuseotoimijoiden kanssa nousi esiin yllättävän samankaltaisia tarpeita museoiden ja yleisön kohtaamiseen liittyen. Yhtenä tärkeänä tavoitteena nähtiin uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja uusien toimijoiden löytäminen paikallismuseoihin. Tärkeänä pidettiin myös perinne- ja historiatietouden siirtämistä sekä tarinoiden ja muistojen jakamista.

Uusia toimijoita ja vierailijoita pyrittiin tavoittamaan matkailuyhteistyön kehittämisellä ja mainostamalla museoita houkuttelevina toiminta- ja harrastusympäristöinä. Toimintamallit myös kehottavat ajattelemaan museon yleisötyötä laajemmin: Museota voi käyttää kurssien ja koulutusten järjestämiseen. Niiden avulla museoympäristöä voidaan esitellä avoimempana toimintaympäristönä, jonne eri alojen toimijat ovat tervetulleita.

Elävä Museo -vihkossa esiteltyjen toimintamallien tarkoitus on olla apuna paikallismuseoiden yleisötoiminnassa. Mallit esitellään vaihe vaiheelta ja kerrotaan mitä kunkin mallin toteuttamiseen tarvitaan ja millaisia mahdollisia yhteistyökumppaneita kannattaa hankkia. Toimintamalleilla tavoitellaan paikallisväestön aktivoimista, jotta museoiden toiminnassa liittäisi aktiivisia toimijoita jatkossakin. Ne eivät korvaa perinteistä maakuntamuseoiden maakuntatyötä eli kokoelmien hoitoon ja rakennusten kunnostukseen liittyvää apua.

Kokoelmiin, historiaan ja rakennushistoriaan liittyviä neuvoja kannattaa kysyä maakuntamuseosta.
Mallit eivät pääsääntöisesti vaadi uusia fyysisiä järjestelyitä, mutta jonkun täytyy koordinoida niiden toimivuutta, pitää yhteyttä tarvittaviin osapuoliin, sopia aikataulut ja liikkumisen museokohteeseen. Kaikessa toiminnassa täytyy muistaa, että museot ovat herkkiä ympäristöjä, joissa täytyy ottaa suojelunäkökohdat huomioon.

Kommentit